Usvojena Strategija

Usvojena Strategija razvoja kulture Banjaluke

Dokument Strategija razvoja kulture grada Banjaluka 2018-2028 usvojen je 26. juna na sjednici Skupštine grada. Ovaj dokument, na kojem se radilo više od godinu dana i koji je skoro dva mjeseca bio u javnoj raspravi, donosi viziju, misiju i strateška opredjeljenja kulturnog razvoja u period od 2018. do 2028. godine.

Strategija, koja je u proces izrade uključila cijeli kulturni sektor, ima šest ciljeva:

  1. Transparentna i participativna kulturna politika
  2. Razvijena infrastrukturna mreža za kulturu i umjetnost
  3. Jaka, autentična i profesionalna umjetnička scena
  4. Definisana kulturna politika i strategija u oblastima kultunog i prirodnog nasljeđa
  5. Razvijene kulturne i kreativne industrije
  6. Kulture u dijalogu

Na ovaj način tri važna aspekta kulture su zastupljena, budući da se kulturni sektor u posljednje vrijeme najčešće definiše tako da uključuje umjetnost, nasljeđe, kulturne i kreativne industrije.

Pored toga, Strategijom se takođe predviđa i osnivanje novih gradskih institucija, od kojih je jedna Muzej grada Banjaluka u Kastelu, sa pripajanjem određenih objekata koji su pod zaštitom ili treba da dobiju svoju konačnu namjenu, poput Galerije “Terzić”, Šeranića kuće i kuće Vlade Miloševića.

Banjalučka strategija je prva strategjja razvoja kulture jednog grada u Bosni i Hercegovini.  Savjetnik na njenoj izradi bila je prof. dr Milena Dragićević-Šešić.